Deel dit artikel:

Langsdammen in de Waal

De langsdammen in de Waal zijn een pilot en zijn onderdeel van de hoogwatermaatregelen. Achter de dammen is een vaargeul gerealiseerd ten behoeve van de recreatievaart. De waterloop, de natuurontwikkeling en de visstanden worden permanent gemonitord en tweemaal per jaar vindt er overleg plaats met de betrokkenen waaronder het Watersportverbond. De mensen uit de regioteams Brabant en Rivierengebied kijken met name naar de nautische aspecten in relatie met andere aandachtspunten.

De vaargeulen worden intensief gemeten en zo nodig vinden baggerwerkzaamheden plaats. De betonning en bebakening is een aandachtspunt, het eerste jaar was er onduidelijkheid bij de schippers en er zijn inmiddels aanvullende maatregelen genomen. 
De Waal stroomt sterk en dit betekent dat in- en uitvaren van de recreatiegeul aandacht behoeft. Leden van de Tielse Watersportvereniging De Waal zijn betrokken bij praktijkproeven. In samenwerking met Rijkswaterstaat en Varen doe je Samen! wordt gekeken hoe de schippers zo goed mogelijk geïnformeerd kunnen worden. Rijkswaterstaat heeft dit jaar ook de noordelijke geul opengesteld voor de recreatievaart. Bij laagwater en soms bij onverwachte verontdiepingen worden de vaarroutes voor de recreatie gesloten. Het Watersportverbond is nauw betrokken bij deze pilot en we zijn er nog steeds blij mee dat watersporters die wat minder thuis zijn op deze druk bevaren rivier de mogelijkheid wordt geboden om te kiezen voor een minder hectische route, waarbij je ook nog kunt genieten van de natuur. Meer informatie kun je vinden in de flyer van Rijkswaterstaat.
Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Brabant van het Watersportverbond.
naar boven