Deel dit artikel:

Huidige doorvaartbreedte Beemsterringvaart blijft gehandhaafd

Naar aanleiding van een brief van het regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond aan de provincie Noord-Holland over de steeds smaller wordende Beemsterringvaart, zijn afspraken gemaakt om de situatie niet te verergeren.

Het regioteam Noord-Holland van het watersportverbond heeft afgelopen winter bij de provincie Noord-Holland een probleem aangekaart. De doorvaart van de Beemsterringvaart wordt erg smal door de woonboten die daar liggen. Mede doordat de woonboten aan beide zijden van het vaarwater liggen en er steeds meer vlonders en andere constructies tussen de woonboten en de wal worden gebouwd, wordt de doorvaart steeds smaller.

De strijdigheid in de ruimtelijke ordening betreft enerzijds de vaarwegstatus, zoals opgenomen in de provinciale Waterverordening en bijbehorend vaarwegprofiel, en anderzijds de bestemming woonschepen aan beide zijden van de vaarweg, die door beide gemeenten (Beemster en Purmerend) in de bestemmingsplannen zijn opgenomen. Over een lengte van circa 100 meter is daardoor een ernstige versmalling in de vaarweg ontstaan. Het betreft een situatie die al geruime tijd bestaat.

Er is door de provincie, de gemeenten en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier overeengekomen dat er geen directe noodzaak is om de woonboten te verplaatsen. Er wordt afgesproken om de huidige situatie te behouden, maar er wel voor te zorgen dat er geen verdere uitbreiding van woonschepen plaatsvindt die de doorvaartbreedte verder beperkt.

Om de vaarweggebruikers te attenderen op de versmalling in de vaarweg gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, als nautisch beheerder, verkeersmaatregelen treffen. Er is gesproken over het plaatsen van een bord en het instellen van een snelheidsbeperking. Ten slotte is afgesproken dat er handhaving zal plaatsvinden op extra aangemeerde boten en vlonders die de vaarwegsituatie verder verslechteren. Dit aspect wordt ook meegenomen in nog af te geven ontheffingen door het hoogheemraadschap.

Het regioteam is enigszins teleurgesteld in de uitkomst van het overleg, maar begrijpt dat de ringvaart ook een woonbestemming heeft. Hoewel de situatie nautisch gezien niet wenselijk is, is de situatie acceptabel wanneer de vaarweggebruiker in verband met veiligheid geattendeerd wordt op de versmalling en er handhaving op de doorvaartbreedte plaatsvindt. Het betreft een vaarroute voor de BRTN categorie Dm motorboten, de kleinste categorie binnen dit landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). het regioteam zal er nauwlettend op toezien dat de huidige doorvaartbreedte blijft bestaan.

Meer informatie over de werkzaamheden van regioteam Noord-Holland vind je op hun regiopagina.

naar boven